2011 Årets hund

Mest vinstrikaste hane 2: SE UCH NORD JV-10 Herocotts Spirit Of Freedom 92 poäng
Mest vinstrikaste tik 4: SE UCH NO UCH Eternally-White De Jardins de Gossypium 71 poäng 
Mest vinstrikaste tik 8: Herocotts Sweet Avalanche 18 poäng
Mest vinstrikaste hanvalp 5: Herocotts Free Spirit 12 poäng